Коректна сезонна работа

Порталът „Коректна сезонна работа“ Ви информира за предприятия в земеделието, които ще Ви наемат на работа при коректни условия.

Всяка година в Германия по време на събирането на реколтата са на работа около 350 000 чуждестранни работника. Познанията и несигурността на работниците относно условията за работа, както и риска от дъмпинг на социалните условия и дъмпинг на работната заплата водят често до отрицателно възприемане на сезонната работа сред обществеността. Затова сертификатът „Коректна сезонна работа“ отличава предприятията, които са се задължили да спазват общи социални стандарти в следните области:

Uhr

Работно време и отпуск

Необходимо е в селското стопанство също да се прилага законът за работното време. За времето на събирането на реколтата в селското стопанство важат особени условия, които са регулирани от закона за работното време чрез изключения. Тъй като чрез този закон трябва да се гарантират безопасността и опазването на здравето на работниците, то изключенията също са ограничени.

Handschuhe

Организиране на охраната на труда

За различните дейности в предприятието важат съответните листовки на професионалните сдружения. Предприятието е длъжно по немските закони да осведоми всички работници за възможните изпочници на опасност и евентуално да им осигури подходящо защитно облекло. С тези инструкции те трябва да бъдат запознати на родния си език. Подробна информация относно охраната на труда и безопасността при работата ще получите тук.

Container

Подслоняване

Предприятията трябва да осигурят на сезонните работници подходящи жилищни помещения. Към тях се поставят минимални изисквания, които непременно трябва да бъдат спазени. Тези се отнасят до:

  • строителното изпълнение
  • жилищната площ
  • санитарните помещения
  • кухнята
Geld

Подходящ доход

В земеделието в Германия са в сила различни колективни трудови договори. Информация за подходящия за Вас колективен трудов договор ще получите с помощта на тази таблица (линк тарифна таблица) или чрез IG BAU (номер за контакт, линк, е-mail).

Vertrag

Трудови договори

Работникът трябва да настоява да се сключи писмен трудов договор. По силата на закона за задължителното изготвяне на писмените договори той има право на писменo изготвяне на устно сключения трудов договор, това свое право той трябва да предяви писмено пред работодателя. В трудовия договор трябва да са записани най-важните, основните, задължения на договарящите се страните. Към тях спадат между другото:

  • видът работа, която трябва да изпълнява работникът,
  • отпуската,
  • срокът на трудовото отношение,
  • видът и размерът на заплащането.

Такива въпроси като работно време, отпуска, отговорности на страните при нарушаване на договора и подобни не е необходимо да бъдат уредени в писмения договор. Ако тези въпроси не се уредят писмено, съответно се прилагат действащите законови уредби, рамковите трудови договори, както и обичайната съдебна практика.

Mitsprache

Право на глас/участие при вземането на решения

С оглед на големината им земеделските предприятия по правило не са длъжни да имат работнически съвети. За да защитавате интересите си обаче, имате право да избирате в рамките на предприятието лице за контакт или говорител.

» saisonarbeit.org «

Искаме да Ви информираме за това, кои предприятия са се задължили да спазват тези критерии.

Тук ще намерите списък на сертифицираните предприятия на немски език:

EU-Flagge

финансиран
със средства на
Европейския съюз

Logo IG BAU