Praca sezonowa na uczciwych warunkach

Portal "praca-sezonowa.org" informuje Cię o przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w których możesz liczyć na zatrudnienie na uczciwych warunkach.

Każdego roku w rolnictwie niemieckim pracuje w okresie zbiorów ok. 350 tys. pracowników przybyłych z zagranicy. Słaba znajomość i brak pewności w takich sprawach, jak np. warunki zatrudnienia w połączeniu z groźbą dumpingu socjalnego i płacowego prowadzą do tego, że praca sezonowa jest częstokroć postrzegana negatywnie przez opinię publiczną. Certyfikat „Godziwa praca sezonowa“ („Faire Saisonarbeit“) przyznaje się z tej przyczyny przedsiębiorstwom i gospodarstwom rolnym, które zobowiązały się do dotrzymywania przyjętych powszechnie standardów socjalnych w takich obszarach, jak:

Uhr

Czas pracy i urlop

Również w rolnictwie obowiązuje wymóg stosowania przepisów ustawy regulującej czas pracy. Poprzez różnego rodzaju regulacje specjalne i wyjątki ustawa ta uwzględnia fakt, że w okresie zbiorów w rolnictwie istnieją szczególne potrzeby i uwarunkowania. Ponieważ jednak ustawę tę przyjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, wobec tego także te regulacje specjalne podlegają ograniczeniom.

Handschuhe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Do poszczególnych rodzajów pracy, wykonywanych w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie rolnym, odnoszą się ulotki i broszury, wydawane przez ubezpieczycieli wyspecjalizowanych w ubezpieczaniu od chorób i zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy (Berufsgenossenschaften). Zgodnie z prawem niemieckim każdy pracodawca zobowiązany jest poinformować wszystkich swych pracowników o źródłach ewentualnych zagrożeń oraz, w razie takiej potrzeby, wyposażyć ich w niezbędną odzież i środki ochronne. Pouczenie o zagrożeniach musi być zapewnione w ojczystym języku pracownika. Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziesz tutaj.

Container

Zakwaterowanie

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne muszą zapewnić swym pracownikom sezonowym współmierne pomieszczenia mieszkalne. W tej mierze określone są wymagania minimum, które muszą być bezwzględnie dotrzymane. Dotyczą one takich aspektów, jak:

  • właściwy stan budowlany
  • powierzchnia mieszkalna
  • pomieszczenia sanitarne
  • kuchnia
Geld

Współmierne wynagrodzenie

W rolnictwie niemieckim stosowane są zróżnicowane ramowe układy zbiorowe. Informacje o właściwej dla Ciebie zbiorowej umowie taryfowej znajdziesz w tej tabeli (link do tabeli taryfowej) lub też uzyskać je możesz za pośrednictwem związku zawodowego IG BAU (numer kontaktowy, link, e-mail).

Vertrag

Umowy o pracę

Pracownik winien obstawać przy zawarciu pisemnej umowy o pracę. Nawet jeśli umowa o pracę została wstępnie zawarta ustnie, to ustawa do dowodach pisemnych stanowi, że pracownikowi przysługuje mu prawo do uzyskania pisemnej umowy o pracę. Roszczenie takie pracownik musi jednak zgłosić swemu pracodawcy w formie pisemnej. W umowie o pracę zawrzeć należy najważniejsze zasady i zobowiązania wiążące obie strony. Należą do nich m.in.:

  • rodzaj pracy, który winien wykonywać zatrudniony,
  • urlop wypoczynkowy,
  • czas trwania stosunku pracy,
  • rodzaj i wysokość wynagrodzenia.

Niektóre elementy stosunku pracy, takie jak wymiar czasu pracy, urlop, odpowiedzialność stron w przypadku naruszenia umowy, mogą lecz nie muszą być uregulowane w samej umowie o pracę. Jeżeli jednak nie zapisano ich w umowie, wówczas zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy ustawowe, uregulowania zawarte w układach zbiorowych oraz przyjęte orzecznictwo sądowe.

Mitsprache

Współdecydowanie/Partycypacja

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne ze względu na swą wielkość i liczbę zatrudnionych z reguły nie kwalifikują się do założenia rady pracowników. Chcąc skuteczniej reprezentować swe interesy, pracownicy mogą jednak wybrać ze swego grona osobę, która pełni rolę ich rzecznika.

» saisonarbeit.org «

Za pośrednictwem tego portalu będziemy informować o tym, które przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne zobowiązały się spełniać podane powyżej kryteria. Tutaj zainteresowani sięgnąć mogą po sporządzoną w języku niemieckim listę certyfikowanych pracodawców w rolnictwie.

Uwzględnione standardy socjalne odzwierciedlają jedynie minimalne kryteria, których spełnienie warunkuje uczciwe traktowanie pracowników sezonowych:

EU-Flagge

Wspierane
ze środków
Unii Europejskiej

Logo IG BAU